หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบัง [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 75 


อธิบดี สถ.และ ประธานสภาสตรี มอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 67 


การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพ [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 69 

   
   
 
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ล้างถนนและพ่นละอองฝอย [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
โครงการปลูกป่าแลกข้าว [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
งานวันท้องถิ่นไทย [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ทำการล้างทำความสะอาดถนน [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
การประชุม โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
งานกีฬาสีสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 35 
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และพิธีจดทะเบียนสมรส 4 ชนเผ่า [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 30 
\"Kick off แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภออมก๋อย\" [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 47 
กั้นน้ำในช่วงที่ 1 บริเวณสะพานคู่รัก เทศบาลตำบลอมก๋อย [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 62 
ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่อำเภออมก๋อย [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 38 
 
อบต.บ้านทับ ประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปลูกป่าแนวใหม่ ในพื้นที่เขาสูงชัน ลุ่มน [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย ประมวลภาพโครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อมก๋อย ประมวลภาพโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริกโภค [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านทับ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านทับ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผ [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
         
 
ชม 0023.5/ว15951 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว16080 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท. [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว16234 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างฯ  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/ว 16 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม. และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 1เม.ย.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/16233 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/16081 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อบต.แม่สูน [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว16079 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15945 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/0471 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/ 15955 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.4/15946 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/15941 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.1/15940 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15944 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ฯ เพิ่มเติม [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15934 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15794 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของอปท. [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15794 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของอปท. [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15788 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15793 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 เม.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว15792 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
    
 
 

 
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

อ่างเก็บน้ำบ้านดง

น้ำตกอุพะโท๊ะคู
 
   
   
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 0  
 
ทต.แม่นะ เล่มเกมส์ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 141  ตอบ 0
ทต.อมก๋อย ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า ศาลาหลบแดดหลบฝน (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 209  ตอบ 1
ทต.แม่นะ สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
ทต.สง่าบ้าน เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2561)    อ่าน 177  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 182  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 191  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า เชิญแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลแม่ข่า (21 เม.ย. 2560)    อ่าน 882  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 356  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 274  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 255  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 378  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิ (9 ส.ค. 2559)    อ่าน 403  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 443  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 350  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 327  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (1 มิ.ย. 2559)    อ่าน 323  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 530  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 485  ตอบ 1
         
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557