เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 

   
 
ชม0023.3/ว7921 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว7920 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท.  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว7919 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
ชม0023.3/ว7911 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยหล่อ เวียงแหง และทม.แม่โจ้ เรื่อง เร่งรัดการรายงานข้อมูลการบันทึกการจัดทำแผนที่ภาษี  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
ชม0023.2/7711 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 กิจกรรมตรวจติดตามประเมินผล  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
ชม0023.1/7685 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2798